Wagga Kennel Fri-183Wagga Kennel Fri-203Wagga Kennel Fri-204Wagga Kennel Fri-205Wagga Kennel Fri-207Wagga Kennel Fri-209Wagga Kennel Fri-208Wagga Kennel Fri-210Wagga Kennel Fri-211Wagga Kennel Fri-213Wagga Kennel Fri-218Wagga Kennel Fri-219Wagga Kennel Fri-221Wagga Kennel Fri-220Wagga Kennel Fri-222Wagga Kennel Fri-224Wagga Kennel Fri-223Wagga Kennel Fri-225Wagga Kennel Fri-226Wagga Kennel Fri-228