Wagga Kennel Fri-132Wagga Kennel Fri-133Wagga Kennel Fri-134Wagga Kennel Fri-137Wagga Kennel Fri-138Wagga Kennel Fri-141Wagga Kennel Fri-147Wagga Kennel Fri-152Wagga Kennel Fri-157Wagga Kennel Fri-158Wagga Kennel Fri-159Wagga Kennel Fri-160Wagga Kennel Fri-177Wagga Kennel Fri-188Wagga Kennel Fri-189Wagga Kennel Fri-190Wagga Kennel Fri-191Wagga Kennel Fri-192Wagga Kennel Fri-196Wagga Kennel Fri-197